Articles for oktober 2016

Archivering en uw organisatie

Heeft u een archief? En zo ja, wat zit er in? En is dat archief van papier of is dit digitaal? En wat doet u met uw archief wanneer het jaar voorbij is?
Het archief bestaande uit onder andere verkoopfacturen, offertes, inkoopfacturen, uw bankzaken en alle overige correspondentie en stukken breidt zich gestaag uit. Tijd om hier eens over na te denken wat u hiermee wilt, maar ook mee moet doen.
Als ondernemer heeft u ook met betrekking tot uw archief te maken met wettelijke bepalingen.
De belangrijkste bepaling is dat iedere ondernemer wettelijk verplicht is zijn administratie 7 jaar te bewaren. Dit wordt ook wel de fiscale bewaarplicht genoemd. Dat betekent dat u als ondernemer verplicht bent een administratie bij te houden uw werkzaamheden en uw financiële gegevens.
Uiteraard bewaart u daarvoor alle in- en verkoopfacturen; maar daarnaast moet u ook verplicht de volgende documenten bewaren:
 • rechten en verplichtingen van uw onderneming (waaronder oprichtingsakte, statuten, jaarverslagen, vergaderstukken)
 • gegevens van belang voor de belastingheffing
 • gegevens van belang voor de invoerrechten.
 
Digitaal of papieren archief
Het maakt hierbij niet uit of u alles digitaal opslaat of in een papieren archief. Bij beide manieren van archivering is het van belang om zaken goed te ordenen, bewaartermijnen in acht te nemen en ook organisatorische maatregelen te nemen om alles wat nodig is te archiveren en het archief in stand en toegankelijk te houden.
Bewaartermijnen
Naast de fiscale bewaarplicht van 7 jaar zijn er nog bewaartermijnen voor specifieke categorieën documenten en gegevens. Bijvoorbeeld zaken rondom vastgoed moeten 10 jaar bewaard worden. En met betrekking tot persoonsgegevens zijn er ook aparte regels omtrent bewaartermijnen.
Processen rondom het archief
Zowel het papieren archief alsook het digitale archief zal beveiligd moeten worden tegen onder andere beschadiging en ongeoorloofd gebruik door onbevoegden.
Maar naast beveiliging is ook belangrijk om vast te leggen:
 • wie het archief bewerkt of ermee kan en mag werken
 • hoe na de bewaarperiode het oude archief vernietigd wordt
 • welke archiefstukken ten allen tijde bewaard moeten worden. Hierbij denk ik dan bijvoorbeeld aan oprichtingsstukken.
 
Als u meer wilt weten op welke wijze uw archief voor u kan werken, neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Privacy en uw organisatie

Privacy is de laatste tijd vaak in het nieuws. Maar heeft privacy en de daarbij horende wetgeving invloed op uw organisatie?
In dit artikel schets ik in het kort voor een organisatie de belangrijkste zaken met betrekking tot privacy.
Hiervoor zijn de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken van belang.
 
De belangrijkste bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn:
 • de organisatie mag de persoonsgegevens alleen voor een vooraf uitdrukkelijk omschreven doel verzamelen en bewerken;
 • dat duidelijk omschreven doel moet dan wel in overeenstemming zijn met de wet;
 • de mensen, van wie de persoonsgegevens verzameld en bewerkt worden, moeten weten wie of wat de organisatie is, die zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en bewerkt en met welk doel dit gebeurt;
 • uiteraard moet de gegevensverwerking op een passende manier worden beveiligd;
 • in een aantal gevallen, die in de wet beschreven zijn, moet de verwerking van persoonsgegevens gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Verder geldt, zoals gezegd, per 1 januari 2016 de Wet meldplicht Datalekken.
Deze wet houdt in dat organisaties bij een ernstig datalek hiervan melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In een aantal gevallen moet dit ook gemeld worden aan de betrokkenen, de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.
 
Een datalek is het verlies of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Het meest sprekende voorbeeld is de kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens.
Hierover vooraf nadenken is zeker geen overbodige luxe maar noodzaak.
Wilt u ook weten hoe u vooraf de privacy in uw organisatie juridisch en organisatorisch op orde krijgt. En op deze wijze uw bedrijfsvoering in lijn brengt met wet- en regelgeving.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.