Articles Written By: Helmi van Bergen

Wat is de relatie tussen de bescherming persoonsgegevens en de bedrijfsvoering

De vraag stellen is deze beantwoorden.
Is er überhaupt een relatie tussen bescherming van persoonsgegevens en de bedrijfsvoering en zo ja, waaruit bestaat die relatie dan?

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is een volmondig JA.
Het tweede gedeelte van de vraag, wat is dan die relatie, beantwoord ik hieronder.

Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering, al dan niet beschreven, dat laat zien hoe de werk- en bedrijfsprocessen lopen.
En in veel van die werkprocessen worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld bij HRM-processen worden persoonsgegevens van medewerkers verwerkt, bij de crediteurenafdeling persoonsgegevens van toeleveranciers, bij de debiteurenadministratie persoonsgegevens van afnemers.
En zo kan elke organisatie naar aanleiding van zijn werkprocessen nog meer voorbeelden noemen van verwerking van persoonsgegevens.

Bij elke verwerking van persoonsgegevens zal nagegaan moeten worden waarom persoonsgegevens verwerkt moeten worden ofwel het doel van deze gegevensverwerking, welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en waar deze vandaan komen, en wat er verder mee dient te gebeuren, aan wie deze al dan niet verwerkte persoonsgegevens doorgegeven mogen of moeten worden.

Verwerking van persoonsgegevens vindt dus gewoon plaats in diverse werkprocessen en er dient dus ook nagedacht te worden over de bescherming van de betreffende persoonsgegevens.
Daarom dient een functionaris Gegevensbescherming of een Data Protection Officer naast kennis van de AVG ook verstand te hebben van bedrijfsvoering en de werking van bedrijfsprocessen.

Meer weten over het AVG-proof maken en houden van uw bedrijfsprocessen, neem dan contact met mij, Helmi van Bergen, op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Het is maar hoe je het bekijkt

De Euregio Maas Rijn bekeken vanuit Zuid-Limburg of vanuit Den Haag

Wanneer ik dit schrijf zijn er weer maatregelen genomen om het Covid-19 virus in te dammen. Dat betekent dat er weer veel bedrijven moeten sluiten c.q. niet kunnen werken en ondernemen.
Ook nu weer zijn er allerlei compenserende steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd, net zoals in het afgelopen voorjaar. Steunmaatregelen voor het wegvallen van inkomsten, het kunnen betalen van medewerkers etcetera.
Een van de steunmaatregelen, waarover veel te doen is geweest en waar een aantal grensondernemers nog steeds wacht op uitsluitsel, is de TOZO. Het gaat hierbij om ondernemers, die in Nederland ondernemen, maar in België of Duitsland wonen.

De TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.
Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Uiteraard moet men dan als zelfstandig ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Één van de voorwaarden om met name de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan te vragen is dat de ondernemer in Nederland moet wonen. Indien de ondernemer niet in Nederland woont kan hij alleen maar een TOZO-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal.
Ook wanneer het bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en wanneer de ondernemer, omdat hij in Nederland onderneemt, sociaal verzekerd is in Nederland en belasting betaalt in Nederland.

Het waarom van de uitsluiting van deze grensondernemers van de TOZO voor levensonderhoud is dat de TOZO-regeling uitgaat van het aan de bijstand gekoppelde woonplaatsbeginsel. Dat woonplaats- of woonlandbeginsel zegt dat de aanvrager in Nederland moet wonen. Voor de grensondernemers die in Nederland wonen en in bijvoorbeeld België hun onderneming gevestigd hebben geldt een dergelijke verplichting niet. Zij kwamen en komen wel voor steunmaatregelen uit België voor hun onderneming.
Ondanks herhaalde protesten van de grensondernemers, vragen en amendementen hierover in de Tweede Kamer én ook ondanks vragen en bemoeienis in het Europees Parlement is er nog steeds geen uitsluitsel hierover.

In een vorig artikel dat ik hierover publiceerde, schreef ik het volgende:
“Ik vraag me af waarom die ondernemers geen ondersteuning krijgen. Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover.
Het nu ondersteunen van deze ondernemers levert dadelijk, wanneer alles weer normaal is veel meer op aan belastingen, sociale zekerheidspremies, werkgelegenheid en welvaart, dan wanneer voor deze groep geen ondersteuning voor levensonderhoud komt. En deze groep ondernemers dus omvallen. Als dat laatste gebeurt kost dit de Nederlandse schatkist meer dan de ondersteuning nu. Dat betekent dan veel minder belastinginkomsten, meer WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen voor de weggevallen banen.
“We doen het samen” en “samen krijgen we het Corona-virus eronder” zijn de mantra’s, die ik continu hoor. Maar volgens mij is samen toch iedereen, die bijdraagt aan de BV Nederland en niet “samen, maar behalve deze groep ondernemers”?
De grote vraag is nu wanneer deze groep ondernemers net als al hun andere collega-ondernemers hun ondersteuning kunnen ontvangen , zoals beloofd door het kabinet ?” *1

Ik stelde de vraag: “Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover?”

In mijn zomervakantie kreeg ik antwoord op deze vraag.
Ik las afgelopen zomer het boek van Floor Milikowski “Een klein land met verre uithoeken”. *2
Het verbaasde me en verbijsterde me ook.
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het beleid in Nederland meer gericht op enkele sterke regio’s, zoals Schiphol en Amsterdam, Rotterdam en zijn havens, Utrecht en de Leidse Rijn en Brainport Eindhoven, dan op het totale land met ook de regio’s aan de periferie van het land, zoals onze regio Zuid-Limburg.
Dit naar aanleiding van het advies “Een nieuw industrieel elan” van de Commissie Wagner. Daarin werd onder andere bepleit “om de aandacht te verleggen van het ondersteunen van economische sectoren en regio’s in zwaar weer naar het versterken van sectoren en regio’s met veel potentie.” *3
“In de praktijk betekende het dat er steeds minder aandacht was voor economische ontwikkeling in kansarme delen van het land, zoals onder andere Zuid-Limburg.” *4

Daarbij moest ik ook denken aan kaarten en grafieken uit “de Atlas voor Gemeenten uit 2019. *5 Deze grafieken en kaarten geven aan de woonaantrekklijkheid van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van elke grafiek en kaart waren er twee versies gemaakt. Een versie waarbij géén rekening wordt gehouden met het buitenland en een versie waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland.
De drie grote gemeenten van Zuid-Limburg, Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, staan in de grafieken en kaarten, waarin géén rekening wordt gehouden met het buitenland, in de onderste rangen. Terwijl in de grafieken en kaarten, waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland, deze gemeenten een plaats hebben in de top 25.

Hierbij kijkt men in Zuid-Limburg dan voornamelijk naar de baanmogelijkheden over de grens in Duitsland en België.Dat betekent dat wanneer er geen grenzen zouden zijn dat de mogelijkheden om werk te vinden en om te ondernemen groter zijn en worden.
En hoewel we een Europa zijn en de grens moeiteloos over kunnen steken voor recreatie en winkelen, doen we dat nog niet zo heel veel om te werken en te ondernemen.

Onbekend maakt onbemind.
Niet alleen onbekend over de mogelijkheden om te ondernemen en te werken, maar ook onbekend met de wet- en regelgeving rondom belastingen en sociale zekerheid van het andere land.
Elk land in Europa heeft op het gebied van belastingen en sociale zekerheid zijn eigen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij over verschillen in belastingwetgeving en in sociale zekerheidswetgeving. Daarbij moet je denken aan ziektekostenverzekering, werkloosheid, AOW en pensioen, bijstand, kinderbijslagregelingen, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dat is uiteraard niet handig voor het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Voor met name de sociale zekerheid heeft Europa dan bedacht dat de sociale zekerheid gecoördineerd dient te worden. Concreet betekent dat een persoon maar in een land sociaal verzekerd kan zijn, namelijk in het land waar deze persoon als zelfstandige of als werknemer werkt. Ook als je daar niet woont. Dat is de basisregel. Daar zijn uiteraard wel uitzonderingen op, maar volgens de Europese coördinatieregels ben je sociaal verzekerd in het land waar je als zelfstandige werkt.

Ondanks die redelijke onbekendheid zijn er toch ondernemers, die de stap wagen om in een ander land dan hun woonland te ondernemen. Omdat ze daar meer mogelijkheden zien, omdat ze zijn gaan wonen in het andere land. Zij zijn de grens overgestoken.
Daarom is het behoorlijk wrang dat ondernemers in de Euregio Maas Rijn en ook in alle andere grensregio’s, die in goede tijden bijdragen aan de Nederlandse economie, nu door het “centraal” gelegen Den Haag in de steek worden gelaten.

*1 https://www.zzpfm.nl/klm-grensoverschrijdende-ondernemers/ verschenen 29 april 2020

*2: “Een klein land met verre uithoeken”: Ongelijke kansen in veranderend Nederland (AtlasContact) van Floor Milikowski, verschenen juni 2020

*3: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*4: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*5: Atlas voor gemeenten 2019 (VOC Uitgevers) van G. Marlet, M. Middeldorp, R. Ponds, C. Van Woerkens verschenen mei 2019

Grensoverschrijdend ondernemen als ZZP-er, maar nu even niet?!

Ondernemen in de Euregio Maas Rijn zonder grenzen in Nederland, België en Duitsland op welke manier dan ook werd tot voor kort op uitgebreide schaal gedaan. Ook door ZZP-ers. De toename van ZZP-ers en kenniswerkers in de afgelopen jaren in met name Zuid-Limburg voldoet aan de behoefte van het Euregionale bedrijfsleven en daardoor groeit de economische dynamiek en de werkgelegenheid. Dit als een van de onderdelen van het INTERREG-project youRegion.

Als ondernemende zelfstandige zoek je kansen en mogelijkheden daar waar ze zijn en die kunnen ook aan de andere kant van de grens liggen. Het was en is nog steeds nodig om de juiste spelregels te volgen, maar dan moet het wel lukken in goede tijden en …..

Maar helaas niet in slechte tijden.
Want wat gebeurt er wanneer je over de grens onderneemt. Het lijkt zo simpel: ik onderneem in Nederland, betaal ook in Nederland Sociale verzekeringspremies en Belastingen, dus kom ik ook als ZZP-er in aanmerking voor de TOZO.

Niet dus. Want de TOZO, die gekoppeld is aan de bijstand en daarom woonplaatsafhankelijk is, geldt niet voor de ZZP-er, die in België of in Duitsland woont, maar onderneemt zoals hierboven beschreven.

Van diverse kanten wordt hier aandacht voor gevraagd aan de regering in Den Haag en ook worden er vragen gesteld in het Europees Parlement, maar er is tot op heden nog geen witte rook.

We kennen in Europa vrij verkeer van personen, goederen en diensten en vrijheid van vestiging, maar dat wil niet zeggen dat we in deze situaties moeten doen alsof grenzen wel bestaan.

Grensoverschrijdend ondernemen als ZZP-er moet zowel in goede als in slechte tijden mogelijk zijn.

De ondernemer en de SBI-code

Wat ik me nooit gerealiseerd heb, is dat wanneer je als ondernemer vanwege allerlei redenen de bedrijfsactiviteiten veranderd, je je ook als ondernemer moet afvragen of ook je SBI-code wijzigt.

Ik zelf ben 4,5 jaar geleden gestart met juridisch organisatie advies en bij de afspraak bij de Kamer van Koophandel werd toen aan mijn bedrijf de SBI-code voor organisatie advies toegewezen aan mijn bedrijf.
Vanuit mijn achtergrond van administratieve organisatie en bedrijfsvoering gecombineerd met de juridische activiteiten leek dat volgens de Kamer van Koophandel logisch.

Echter zijn in de loop van de tijd mijn activiteiten meer en meer naar de juridische advisering terecht gekomen.
Daarbij dacht ik niet na over de SBI-code, wist ik veel.

Tot gisteren. Ik sprak vanuit de ZZP-desk met een ondernemer, die door de Corona-crisis al zijn bedrijfsactiviteiten zag wegvallen en gebruik wilde maken van financiële ondersteuning. Zijn SBI-code stond niet in de lijst met SBI-codes, die hiervoor in aanmerking komen. Maar die SBI-code dateerde van jaren terug, toen hij zich ingeschreven had bij de Kamer van Koophandel. Toen was dat correct.

Door onder andere digitalisering en het daarop aanpassen van zijn bedrijfsactiviteiten, bleek dat bij de aanvraag van tegemoetkoming zijn SBI-code niet in de betreffende lijst te staan, maar de SBI-code van zijn huidige bedrijfsactiviteiten wel.

Je mag je SBI-code wijzigen, maar niet met terugwerkende kracht.
Hierdoor wordt je dus als ondernemer gedupeerd.

Want als ondernemer onderneem je, daar ben je ondernemer voor. De ondernemer verandert zijn bedrijfsactiviteiten, omdat hij ziet dat hij daarmee verder kan, omdat die activiteiten meer gevraagd worden dan de oorspronkelijke activiteiten.
Die ondernemer pakt aan, ziet de markt veranderen en past zich daaraan aan en denkt en weet niet dat hij ook de SBI-code had moeten aanpassen.

En valt hierdoor tussen wal en schip.

Daarom heb ik gisteren mijn SBI-code aangepast, want je weet maar nooit.
Maar eigenlijk zou dit niet nodig zijn. Ondernemers passen hun activiteiten aan vanwege de omstandigheden van de markt.
Zou het in deze situatie niet beter zijn om naar de werkelijke activiteiten te kijken en ons niet verschuilen achter allerlei codes en de ondernemer die steun te geven, die hij nu nodig heeft vanwege omstandigheden waaraan hij zich niet kan aanpassen.

Grensoverschrijdende ZZP-er in Corona-tijden

Voor ZZP-ers zijn het nu lastige tijden, omdat vanwege de Corona-crisis opdrachten stilvallen en er daardoor geen inkomsten zijn.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen in het leven geroepen, ook voor ZZP-ers: TOZO.
Net zoals de Belgische en de Duitse overheid.

Echter het blijkt dat grensoverschrijdende ZZP-ers geen gebruik kunnen maken van deze nationale regelingen. Vaak vanwege de woonplaatseis. Voorbeeld: ZZP-er woont in België en heeft zijn bedrijf in Nederland.
En in de woonplaats, waar deze ZZP-er woont lukt het ook niet, want België heeft de eis gesteld dat men daar sociaal verzekerd dient te zijn.

De ZZP-desk werkt in deze samen met het Grensinfopunt.
Informatie over de diverse regelingen met betrekking tot ZZp-ers is hier te vinden.

Deze informatie zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie bekend is.

 

Typisch Nederland de ZZP-er of toch niet?

De term ZZP-er, de Zelfstandige zonder Personeel, is een typisch Nederlandse term. Praat je hierover met een Belg of een Duitser, dan hebben ze geen idee waar die Nederlander het over heeft.

In het Nederlands gebruiken we daarnaast ook nog de termen zelfstandig ondernemer, freelancer of eenmanszaak. Dat is voor mensen uit de Euregio Maas Rijn, die niet Nederlands zijn, duidelijker en men snapt dan ook wat men bedoelt. 
De vraag is hoe dit nu in Duitsland en België is geregeld en hoe wordt dit daar genoemd.

Eerst de situatie in Nederland:
Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. De eigenaar schrijft zijn onderneming in als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Hoe de eigenaar zichzelf verder noemt, ZZP-er, Zelfstandig ondernemer of eenmanszaak is verder niet relevant. Ook niet of de eigenaar fulltime of parttime ondernemer is.

In België
is elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut. Deze persoon wordt beschouwd als “zelfstandige”.
In België kan daarbij nog onderscheid gemaakt worden in een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in bijberoep. Beide zelfstandigen moeten zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel in België.


In Duitsland
kan een zelfstandige ondernemer, die in het Duits een selbstständiger Unternehmer genoemd wordt, ervoor kiezen een eenmanszaak zonder rechtsvorm op te richten. Afhankelijk van het vakgebied is inschrijving in de Handelskammer verplicht of vrijwillig. De eenmanszaak kan alleen door een natuurlijk persoon worden opgericht en is als eigenaar persoonlijk aansprakelijk met zijn vermogen.
Conclusie is dat het begrip ZZP-er typisch Nederlands is, echter het werken als zelfstandig ondernemer, freelancer of in een eenmanszaak komt in alle drie de landen van de Euregio Maas Rijn voor.
Wil je hierover meer informatie, laat je informeren en voorlichten bij het infopunt van de ZZP Fabriek Maastricht. Een afspraak kun je maken via de volgende link: https://www.zzpfm.nl/infopunt/

Privacy en AVG: eenmalig of een ongoing proces?

Mei 2018: de AVG trad in werking en iedereen spande zich in om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de AVG. Ook in 2018 veel na-ijlende bedrijven en organisaties, die het niet lukte om in mei 2018 “klaar te zijn” voor de AVG.

Wat is de stand van zaken nu anderhalf jaar verder?
Kun je nadat je alles “klaar hebt gekregen” voor de AVG het hele privacy gebeuren afstrepen en overgaan tot de orde of de waan van de dag?
Of is privacy en AVG nog steeds een actueel thema?

Privacy en de naleving van de AVG is niet een eenmalig iets dat wanneer het eenmaal is afgevinkt nooit meer tevoorschijn gehaald hoeft te worden.
Het is een onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Ik bedoel hier niet mee dat er geroepen wordt: “Mag dit wel van de AVG?” of “Dit mag niet in verband met de privacy!”

Wat ik wel bedoel is dat het belangrijk is om regelmatig de bedrijfsprocessen onder andere na te lopen:

 • om te bekijken of de privacy maatregelen werken

 • om na te gaan of er werkzaamheden in de bedrijfsvoering zijn gewijzigd die invloed kunnen hebben op de privacy

 • om na te gaan of nieuwe processen ook privacyproof zijn

 • om na te gaan of geconstateerde datalekken een incidentele of een structurele oorzaak hebben.

Want waar gewerkt wordt, worden nieuwe producten en werkwijzen ontwikkeld, worden fouten gemaakt en dat kan allemaal invloed hebben op de privacy van persoonsgegevens.

Wilt u graag meer weten over het nalopen van de pricacyzaken in uw bedrijfsprocessen, neem dan contact met mij, Helmi van Bergen, op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook voor ZZP-ers

Het starten van je eigen onderneming doe je niet van de ene op de andere dag. Een goede voorbereiding is daarbij van groot belang.

Uiteraard bereid je je voor op de volgende punten:
– marktverkenning
– de diensten of producten je aanbiedt
– de doelgroep
– de regio of het gebied waar je actief wilt zijn

Ook niet onbelangrijk in de Euregio Maas Rijn is de vraag of je alleen in Nederland wilt opereren of daarnaast ook in België en/of in Duitsland.

Mogelijk ben je ook bezig met de rechtsvorm van je onderneming: eenmanszaak of BV of samen met een partner in een maatschap, VOF of BV

Echter door je enthousiasme kan het voorkomen dat je bepaalde zaken even over het hoofd ziet, die wel belangrijk kunnen zijn voor het ondernemen:
– wanneer je een WW-uitkering ontvangt heb je toestemming nodig van het UWV
– hoe financier je je onderneming
en al helemaal bij het Crossborder ondernemen:
– waar is je onderneming gevestigd?
– in welk land doe je de meeste zaken
– belangrijk voor de bepaling waar je Sociaal Verzekerd bent
– en ook belangrijk voor het bepalen waar je belasting betaalt.

Allemaal onderwerpen waar je aandacht aan moet besteden.

Een eerste stap is om je te laten informeren en te adviseren. Dit kan kosteloos bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week (woensdag en donderdag) geopend bij het Maastricht International Centre . Het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht is gevestigd op Mosae Forum 10 in Maastricht.

Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.
Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen, 
Telefoon: +31(0)613624614 of via
Mail: helmi@zzpfm.nl

Algemene Voorwaarden: administratieve rompslomp of toch niet?

Algemene Voorwaarden en ondernemen gaan over het algemeen hand in hand, maar niet alle ondernemers hebben Algemene Voorwaarden. Ook al zijn sommige ondernemers toch al een tijdje bezig.
Te druk, soms geen geld hiervoor beschikbaar, wat zet ik er in, heb ik dat wel nodig, ben toch te klein, niemand leest ze.

En toch zijn Algemene Voorwaarden handig, verstandig en nuttig, ook al leest niemand ze.
Maar lezen van Algemene Voorwaarden wordt wel gedaan op het moment dat er iets moment dat er iets niet helemaal goed is gegaan in de relatie tussen de ondernemer en zijn klant. De klant betaalt niet binnen de afgesproken termijn, welke aansprakelijkheid heb ik als ondernemer, hoe ga ik om met uitzonderingssituaties.

De Algemene Voorwaarden zijn net zoals de afspraken, die je in je offerte en je contract maakt, onderdeel van jouw afspraken met de klant. Alleen gelden de Algemene Voorwaarden voor alle klanten en zijn ze voor alle klanten hetzelfde. Ze regelen onder andere:

 • tot hoever reikt mijn dienst én service

 • betaalafspraken

 • waarvoor ben ik wel of niet aansprakelijk?

 • garantie

 • wat doe ik bij overmacht zoals ziekte?

 • tariefafspraken

 • enzovoorts.

Al die zaken telkens opnemen in je offerte of contract maakt je offerte en contract niet echt goed leesbaar. De kern van de zaak van je dienstverlening wordt ondersteund door een goede set Algemene Voorwaarden, die ook nog eens is toegespitst op jouw eigen onderneming.
Op die manier verminder je de administratieve rompslomp door het met je klant alleen over de kern van de zaak te hebben en de Algemene Voorwaarden als onderdeel van die kernzaak te laten zijn.

Wilt u graag meer weten over Algemene Voorwaarden, neem dan contact met mij, Helmi van Bergen, op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

Vrij verkeer van diensten in de Euregio Maas Rijn

In het verdrag van de Europese Unie én het werkingsverdrag van de Europese Unie staat dat iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil werken.
Dat is de kern van het vrij verkeer van diensten dat in de hele Europese Unie van kracht is. Dat geldt dus ook voor zelfstandige professionals, zzpers en ondernemers.

Wat wil dat nu zeggen?
Een dienstverlener, die zelfstandig is gevestigd in een EU-land, de lidstaat, mag vanuit zijn woonland naar een andere lidstaat reizen om daar te werken. De zelfstandige professional, zzper of ondernemer mag zich in de andere lidstaat vestigen, maar dit hoeft niet.

Wat betekent dit nu voor de Euregio Maas Rijn?
Van echt “reizen” naar een andere lidstaat is vaak geen sprake. We gaan heel gemakkelijk en snel de grens over vanuit Nederland naar Duitsland en/of België of vanuit Duitsland en/of België naar Nederland.
Dat betekent dus dat we ons werkgebied makkelijker kunnen vergroten zonder al te veel te reizen. Je hoeft niet ver te gaan om andere mogelijkheden te ontdekken en te verkennen.

Daarbij is het wel handig en verstandig om je vooraf te informeren over:

 • het hoe en wat

 • zaken waar je rekening mee moet houden.

Hoe kom je dan als zelfstandige ondernemer aan informatie en advies over grensoverschrijdend ondernemen? Waar begin je?

De ZZP Fabriek Maastricht heeft een informatiepunt bij het Maastricht International Centre, waar zelfstandige ondernemers twee dagen per week (woensdag en donderdag) informatie en advies kunnen krijgen over aspecten van grensoverschrijdend ondernemen.
Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.
Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.

Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen,

Telefoon:     +31(0)613624614 of via

Mail:             helmi@zzpfm.nl