Het is maar hoe je het bekijkt

De Euregio Maas Rijn bekeken vanuit Zuid-Limburg of vanuit Den Haag

Wanneer ik dit schrijf zijn er weer maatregelen genomen om het Covid-19 virus in te dammen. Dat betekent dat er weer veel bedrijven moeten sluiten c.q. niet kunnen werken en ondernemen.
Ook nu weer zijn er allerlei compenserende steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd, net zoals in het afgelopen voorjaar. Steunmaatregelen voor het wegvallen van inkomsten, het kunnen betalen van medewerkers etcetera.
Een van de steunmaatregelen, waarover veel te doen is geweest en waar een aantal grensondernemers nog steeds wacht op uitsluitsel, is de TOZO. Het gaat hierbij om ondernemers, die in Nederland ondernemen, maar in België of Duitsland wonen.

De TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.
Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Uiteraard moet men dan als zelfstandig ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Één van de voorwaarden om met name de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan te vragen is dat de ondernemer in Nederland moet wonen. Indien de ondernemer niet in Nederland woont kan hij alleen maar een TOZO-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal.
Ook wanneer het bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en wanneer de ondernemer, omdat hij in Nederland onderneemt, sociaal verzekerd is in Nederland en belasting betaalt in Nederland.

Het waarom van de uitsluiting van deze grensondernemers van de TOZO voor levensonderhoud is dat de TOZO-regeling uitgaat van het aan de bijstand gekoppelde woonplaatsbeginsel. Dat woonplaats- of woonlandbeginsel zegt dat de aanvrager in Nederland moet wonen. Voor de grensondernemers die in Nederland wonen en in bijvoorbeeld België hun onderneming gevestigd hebben geldt een dergelijke verplichting niet. Zij kwamen en komen wel voor steunmaatregelen uit België voor hun onderneming.
Ondanks herhaalde protesten van de grensondernemers, vragen en amendementen hierover in de Tweede Kamer én ook ondanks vragen en bemoeienis in het Europees Parlement is er nog steeds geen uitsluitsel hierover.

In een vorig artikel dat ik hierover publiceerde, schreef ik het volgende:
“Ik vraag me af waarom die ondernemers geen ondersteuning krijgen. Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover.
Het nu ondersteunen van deze ondernemers levert dadelijk, wanneer alles weer normaal is veel meer op aan belastingen, sociale zekerheidspremies, werkgelegenheid en welvaart, dan wanneer voor deze groep geen ondersteuning voor levensonderhoud komt. En deze groep ondernemers dus omvallen. Als dat laatste gebeurt kost dit de Nederlandse schatkist meer dan de ondersteuning nu. Dat betekent dan veel minder belastinginkomsten, meer WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen voor de weggevallen banen.
“We doen het samen” en “samen krijgen we het Corona-virus eronder” zijn de mantra’s, die ik continu hoor. Maar volgens mij is samen toch iedereen, die bijdraagt aan de BV Nederland en niet “samen, maar behalve deze groep ondernemers”?
De grote vraag is nu wanneer deze groep ondernemers net als al hun andere collega-ondernemers hun ondersteuning kunnen ontvangen , zoals beloofd door het kabinet ?” *1

Ik stelde de vraag: “Ligt deze problematiek aan de grensstreek zover weg van Den Haag, dat dit niet gezien wordt, ondanks alle signalen hierover?”

In mijn zomervakantie kreeg ik antwoord op deze vraag.
Ik las afgelopen zomer het boek van Floor Milikowski “Een klein land met verre uithoeken”. *2
Het verbaasde me en verbijsterde me ook.
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het beleid in Nederland meer gericht op enkele sterke regio’s, zoals Schiphol en Amsterdam, Rotterdam en zijn havens, Utrecht en de Leidse Rijn en Brainport Eindhoven, dan op het totale land met ook de regio’s aan de periferie van het land, zoals onze regio Zuid-Limburg.
Dit naar aanleiding van het advies “Een nieuw industrieel elan” van de Commissie Wagner. Daarin werd onder andere bepleit “om de aandacht te verleggen van het ondersteunen van economische sectoren en regio’s in zwaar weer naar het versterken van sectoren en regio’s met veel potentie.” *3
“In de praktijk betekende het dat er steeds minder aandacht was voor economische ontwikkeling in kansarme delen van het land, zoals onder andere Zuid-Limburg.” *4

Daarbij moest ik ook denken aan kaarten en grafieken uit “de Atlas voor Gemeenten uit 2019. *5 Deze grafieken en kaarten geven aan de woonaantrekklijkheid van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van elke grafiek en kaart waren er twee versies gemaakt. Een versie waarbij géén rekening wordt gehouden met het buitenland en een versie waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland.
De drie grote gemeenten van Zuid-Limburg, Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, staan in de grafieken en kaarten, waarin géén rekening wordt gehouden met het buitenland, in de onderste rangen. Terwijl in de grafieken en kaarten, waarin wel rekening wordt gehouden met het buitenland, deze gemeenten een plaats hebben in de top 25.

Hierbij kijkt men in Zuid-Limburg dan voornamelijk naar de baanmogelijkheden over de grens in Duitsland en België.Dat betekent dat wanneer er geen grenzen zouden zijn dat de mogelijkheden om werk te vinden en om te ondernemen groter zijn en worden.
En hoewel we een Europa zijn en de grens moeiteloos over kunnen steken voor recreatie en winkelen, doen we dat nog niet zo heel veel om te werken en te ondernemen.

Onbekend maakt onbemind.
Niet alleen onbekend over de mogelijkheden om te ondernemen en te werken, maar ook onbekend met de wet- en regelgeving rondom belastingen en sociale zekerheid van het andere land.
Elk land in Europa heeft op het gebied van belastingen en sociale zekerheid zijn eigen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij over verschillen in belastingwetgeving en in sociale zekerheidswetgeving. Daarbij moet je denken aan ziektekostenverzekering, werkloosheid, AOW en pensioen, bijstand, kinderbijslagregelingen, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dat is uiteraard niet handig voor het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Voor met name de sociale zekerheid heeft Europa dan bedacht dat de sociale zekerheid gecoördineerd dient te worden. Concreet betekent dat een persoon maar in een land sociaal verzekerd kan zijn, namelijk in het land waar deze persoon als zelfstandige of als werknemer werkt. Ook als je daar niet woont. Dat is de basisregel. Daar zijn uiteraard wel uitzonderingen op, maar volgens de Europese coördinatieregels ben je sociaal verzekerd in het land waar je als zelfstandige werkt.

Ondanks die redelijke onbekendheid zijn er toch ondernemers, die de stap wagen om in een ander land dan hun woonland te ondernemen. Omdat ze daar meer mogelijkheden zien, omdat ze zijn gaan wonen in het andere land. Zij zijn de grens overgestoken.
Daarom is het behoorlijk wrang dat ondernemers in de Euregio Maas Rijn en ook in alle andere grensregio’s, die in goede tijden bijdragen aan de Nederlandse economie, nu door het “centraal” gelegen Den Haag in de steek worden gelaten.

*1 https://www.zzpfm.nl/klm-grensoverschrijdende-ondernemers/ verschenen 29 april 2020

*2: “Een klein land met verre uithoeken”: Ongelijke kansen in veranderend Nederland (AtlasContact) van Floor Milikowski, verschenen juni 2020

*3: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*4: Uit artikel “De platte polder is niet meer zo plat” van Floor Milikowski d.d. 4 juni 2020

*5: Atlas voor gemeenten 2019 (VOC Uitgevers) van G. Marlet, M. Middeldorp, R. Ponds, C. Van Woerkens verschenen mei 2019

Grensoverschrijdende ZZP-er in Corona-tijden

Voor ZZP-ers zijn het nu lastige tijden, omdat vanwege de Corona-crisis opdrachten stilvallen en er daardoor geen inkomsten zijn.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen in het leven geroepen, ook voor ZZP-ers: TOZO.
Net zoals de Belgische en de Duitse overheid.

Echter het blijkt dat grensoverschrijdende ZZP-ers geen gebruik kunnen maken van deze nationale regelingen. Vaak vanwege de woonplaatseis. Voorbeeld: ZZP-er woont in België en heeft zijn bedrijf in Nederland.
En in de woonplaats, waar deze ZZP-er woont lukt het ook niet, want België heeft de eis gesteld dat men daar sociaal verzekerd dient te zijn.

De ZZP-desk werkt in deze samen met het Grensinfopunt.
Informatie over de diverse regelingen met betrekking tot ZZp-ers is hier te vinden.

Deze informatie zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie bekend is.

 

Typisch Nederland de ZZP-er of toch niet?

De term ZZP-er, de Zelfstandige zonder Personeel, is een typisch Nederlandse term. Praat je hierover met een Belg of een Duitser, dan hebben ze geen idee waar die Nederlander het over heeft.

In het Nederlands gebruiken we daarnaast ook nog de termen zelfstandig ondernemer, freelancer of eenmanszaak. Dat is voor mensen uit de Euregio Maas Rijn, die niet Nederlands zijn, duidelijker en men snapt dan ook wat men bedoelt. 
De vraag is hoe dit nu in Duitsland en België is geregeld en hoe wordt dit daar genoemd.

Eerst de situatie in Nederland:
Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. De eigenaar schrijft zijn onderneming in als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Hoe de eigenaar zichzelf verder noemt, ZZP-er, Zelfstandig ondernemer of eenmanszaak is verder niet relevant. Ook niet of de eigenaar fulltime of parttime ondernemer is.

In België
is elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut. Deze persoon wordt beschouwd als “zelfstandige”.
In België kan daarbij nog onderscheid gemaakt worden in een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in bijberoep. Beide zelfstandigen moeten zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel in België.


In Duitsland
kan een zelfstandige ondernemer, die in het Duits een selbstständiger Unternehmer genoemd wordt, ervoor kiezen een eenmanszaak zonder rechtsvorm op te richten. Afhankelijk van het vakgebied is inschrijving in de Handelskammer verplicht of vrijwillig. De eenmanszaak kan alleen door een natuurlijk persoon worden opgericht en is als eigenaar persoonlijk aansprakelijk met zijn vermogen.
Conclusie is dat het begrip ZZP-er typisch Nederlands is, echter het werken als zelfstandig ondernemer, freelancer of in een eenmanszaak komt in alle drie de landen van de Euregio Maas Rijn voor.
Wil je hierover meer informatie, laat je informeren en voorlichten bij het infopunt van de ZZP Fabriek Maastricht. Een afspraak kun je maken via de volgende link: https://www.zzpfm.nl/infopunt/

Vrij verkeer van diensten in de Euregio Maas Rijn

In het verdrag van de Europese Unie én het werkingsverdrag van de Europese Unie staat dat iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil werken.
Dat is de kern van het vrij verkeer van diensten dat in de hele Europese Unie van kracht is. Dat geldt dus ook voor zelfstandige professionals, zzpers en ondernemers.

Wat wil dat nu zeggen?
Een dienstverlener, die zelfstandig is gevestigd in een EU-land, de lidstaat, mag vanuit zijn woonland naar een andere lidstaat reizen om daar te werken. De zelfstandige professional, zzper of ondernemer mag zich in de andere lidstaat vestigen, maar dit hoeft niet.

Wat betekent dit nu voor de Euregio Maas Rijn?
Van echt “reizen” naar een andere lidstaat is vaak geen sprake. We gaan heel gemakkelijk en snel de grens over vanuit Nederland naar Duitsland en/of België of vanuit Duitsland en/of België naar Nederland.
Dat betekent dus dat we ons werkgebied makkelijker kunnen vergroten zonder al te veel te reizen. Je hoeft niet ver te gaan om andere mogelijkheden te ontdekken en te verkennen.

Daarbij is het wel handig en verstandig om je vooraf te informeren over:

 • het hoe en wat

 • zaken waar je rekening mee moet houden.

Hoe kom je dan als zelfstandige ondernemer aan informatie en advies over grensoverschrijdend ondernemen? Waar begin je?

De ZZP Fabriek Maastricht heeft een informatiepunt bij het Maastricht International Centre, waar zelfstandige ondernemers twee dagen per week (woensdag en donderdag) informatie en advies kunnen krijgen over aspecten van grensoverschrijdend ondernemen.
Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.
Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.

Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen,

Telefoon:     +31(0)613624614 of via

Mail:             helmi@zzpfm.nl

Zelfstandige ondernemers zijn er in soorten en maten

ZZp-er, freelancer, eenmanszaak, zelfstandig ondernemer. Al deze namen bestaan door elkaar en worden door elkaar gebruikt.

Het gaat hier meestal om bedrijven of ondernemingen die door één persoon geleid worden en waarin die ene persoon alle taken zelf verricht. Een wettelijk of officieel begrip bestaat niet.

Waar het echter om gaat, is dat al die ondernemers – zzp-er, freelancer, eenmanszaak of eenvrouwszaak, zelfstandig ondernemer – hun kennis en kunde inzetten voor andere ondernemers en/of voor consumenten.

Je vindt ze in de zakelijke dienstverlening, maar ook in de zorg of in de bouw. Het zijn ICT-ers, juristen, grafisch vormgevers, coaches.
Ze zijn al jaren bezig of ze zijn net begonnen.
Je vindt ze in bedrijfsverzamelgebouwen, het zijn de Start-ups op de Brighlands campussen of ze hebben kantoor aan huis.
Al deze ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat ze zelf moeten zorgen voor hun klantenwerving, hun opdrachten, hun administratie, marketing en reclame, hun website.

En die zelfstandige ondernemers in soorten en maten zoeken hun klanten vaak in de voor hun bekende doelgroepen en geografische regio.
Zowel andere doelgroepen aanspreken als de grens van de bekende regio overgaan kan lastig zijn en onbekend.

De grens overgaan in de Euregio Maas Rijn als zelfstandig ondernemer kan de mogelijkheden vergroten voor jou als zelfstandig ondernemer. De ondernemerswereld houdt niet op bij de landsgrens. Waar moet je rekening mee houden wanneer je de landsgrens oversteekt?

Een eerste stap is om je te laten informeren en te adviseren. Dit kan kosteloos bij het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht.
Twee dagen per week (woensdag en donderdag) geopend bij het Maastricht International Centre .Vanaf 6 november 2019 is het informatiepunt van de ZZP Fabriek Maastricht gevestigd op Mosae Forum 10 in Maastricht.

Zie de website: www.zzpfm.nl voor meer informatie.
Voor een afspraak neem contact op met Helmi van Bergen,
Telefoon:     +31(0)613624614 of via
Mail:             helmi@zzpfm.nl

Kennen van je organisatie geeft orde in de chaos

Elk bedrijf, hoe groot of hoe klein ook, zelfs eenmanszaken en zzp-ers heeft een bedrijfsvoering.
Wanneer je een ondernemer vraagt wat hij doet dan vertelt hij je meestal het volgende: ik maak websites, ik verzorg de catering bij evenementen, ik bouw huizen, ik maak meubels.

Wat ze niet vertellen, maar wel doen is dat ze behalve aan de core business van hun bedrijf werken, ook werken aan hun bedrijfsvoering.
Die bedrijfsvoering bestaat uit diverse onderdelen zoals:

 • administratie en boekhouding

 • acquisitie en verkoop

 • inkoop

 • personeelsbeheer

De core business en de overige bedrijfsvoering vormt de totale bedrijfsvoering, die bestaat uit diverse procedures die allemaal een relatie met de core business en met de andere processen hebben.

En ook al zijn die procedures niet vastgelegd ze zijn er wel.
Ze zijn soms wel zichtbaar in de vorm van afspraken en verplichtingen zoals:

 • afspraken met de klant

 • afspraken over garantie

 • afspraken met het personeel

 • belastingzaken

Bij de start van een bedrijf of als het bedrijf nog niet erg groot is, volstaat het meestal om het meest noodzakelijke ad hoc vast te leggen. Althans in de ogen van de bedrijfsleiding.
Mijn visie hierop echter is dat het goed is én verstandig is om toch je bedrijfsvoering vast te leggen.
Ja maar, hoor ik al de bedrijfsleiding zeggen:

 • dat is veel te bureaucratisch

 • wij werken nooit heel star volgens vaste procedures

 • ik heb de bedrijfsvoering in mijn hoofd zitten

 • als ik alles heb vastgelegd dan is het al weer verouderd

 • dit is papier- en kastvulling.

Echter het vastleggen van de bedrijfsvoering en de hierbij horende procedures in mijn visie:

 • geeft inzicht en informatie hoe de processen in je bedrijf werkelijk lopen

 • biedt inzicht in de onderlinge samenhang

 • is de basis om de kwaliteit van de organisatie, processen en bedrijfsvoering te verbeteren.

Wil je graag weten hoe je orde in de chaos krijgt in je organisatie, neem gerust contact met mij, Helmi van Bergen, op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387

Algemene Voorwaarden en de klant


Een ondernemer stelt zijn Algemene Voorwaarden op of laat dit doen door een deskundige hierin.
Meestal doet hij dit bij de start van de onderneming.
En dan? Is het hebben van deze Algemene Voorwaarden genoeg of moet er nog iets meer gebeuren?

Zeker richting de klant is alleen het laten opstellen of in huis hebben van de Algemene Voorwaarden niet genoeg. Er is meer nodig.

Wanneer je als ondernemer de Algemene Voorwaarden op alle overeenkomsten, contracten en rechtsbetrekkingen van toepassing wil laten zijn, dien je jouw klant dit te laten weten.
Maar met alleen een zinnetje zoals “Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing” ben je er niet. De klant dient de Algemene Voorwaarden te kunnen lezen.
Of de klant dat doet is een tweede, maar hij moet wel de mogelijkheid hebben om deze te kunnen lezen.

Hoe zorg je er nu voor dat de klant de Algemene Voorwaarden kan lezen?
Je stuurt ze als pdf-bestand mee met de offerte.
Je zet een link in de offerte, die naar de Algemene Voorwaarden verwijst. Dat wel op een zodanige manier doen dat de klant een pdf-bestand van die Algemene Voorwaarden kan downloaden.

Het lijkt extra werk om dit te doen. Je kunt dit echter op een makkelijke manier regelen door bijvoorbeeld in je handtekening bij de offerte een link opnemen naar het pdf-bestand.
Echter door dit “extra” werk heb je als ondernemer je Algemene Voorwaarden naar je klant gestuurd. Of de klant deze leest is niet van belang. Hij heeft wel de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te lezen.

Meer weten over Algemene Voorwaarden, neem gerust contact met mij, Helmi van Bergen,  op via: info@juridiqua.nl of via 06-13624614 of 046-4581387


Vastleggen van de bedrijfsvoering – Ook goed voor de AVG

25 mei 2018 is aanstaande en in de pers verschijnen heel veel items over de AVG. Waar die items vooral over gaan, is dat veel organisaties er niet klaar voor zijn.

Waarom zijn ze dat niet?
Niet alleen omdat ze te laat begonnen zijn of omdat ze niet weten wat ze nu moeten doen?
Zeker bij grotere organisaties weten ze dit vaak wel, maar het kost veel tijd en werk.

Waar zit dat werk in?
Dat werk ligt voornamelijk in het beschrijven van de gegevensstromen en de processen waar persoonsgegevens in voorkomen. Want dat is de basis voor het verwerkingsregister. Wanneer de organisatie weet welke persoonsgegevens in welke processen voorkomen en hoe deze worden gebruikt, is het veel gemakkelijker om het verwerkingsregister in te vullen.

Want op dat moment weet je:

 • welke persoonsgegevens worden verwerkt

 • de grondslag voor de verwerking

 • het doel van de verwerking

 • eventuele externe partijen bij de verwerking.

Het probleem is echter dat veel kleine en middelgrote bedrijven niet weten hoe hun bedrijfsvoering in elkaar zit. En dus ook niet in welk gedeelte van de bedrijfsvoering persoonsgegevens gebruikt worden en welke dit dan zijn.

Dit kan ander. De basis om je organisatie privacyproof te maken ligt in de beschrijving van je bedrijfsvoering. Uiteraard is de beschrijving van je bedrijfsvoering de basis voor meerdere zaken in je bedrijf. Dit kun je lezen in mijn boek: Orde in de Chaos van regelgeving en bedrijfsvoering.
Maar voor de AVG alleen al is de beschrijving van je bedrijfsvoering een goed begin.

Meer weten hoe het boek “Orde in de chaos van regelgeving en bedrijfsvoering” én het privacyproof maken van je organisatie, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Wat doet een Data Protection Officer of een Functionaris Gegevensbescherming?

Een van de onderwerpen van de komende AVG is de Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming, die in bepaalde organisaties verplicht is zoals bij:
 • overheidsorganisaties en publieke organisaties
 • organisaties die op grote schaal personen volgen
 • organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken.
Voor andere organisaties is een Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming niet verplicht, maar wel aan te bevelen. De volgende taken heeft deze functionaris in de organisatie:
 • informeren en adviseren over privacywet- en regelgeving
 • toezien op de naleving van privacywet- en regelgeving inclusief het interne privacybeleid
 • adviseren over en toezien op de uitvoering van DPIA’s
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen
 • optreden als aanspreekpunt voor en samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit moet deze functionaris dan wel doen in samenwerking met de totale organisatie, want privacy is niet iets wat alleen door de Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming moet worden gedaan. De Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming is in dat opzicht meer te zien als een spiegel, de vraagbaak van de organisatie en het kennispunt. En de functionaris is niet diegene die alleen verantwoordelijk is voor de privacy in de organisatie.
Wilt u meer weten over privacy, de AVG en hoe uw organisatie kan voldoen aan de privacywetgeving, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Processen moeten werken voor mensen

Processen moeten werken voor mensen. De mens is niet ondergeschikt aan de processen.
Het is echter wel handig om te weten hoe de Administratieve Organisatie en de bedrijfsvoering geregeld zijn.
Door het beschrijven van de Administratieve Organisatie creëer ik orde en rust, laat ik zien hoe bijvoorbeeld het inkoopproces invloed heeft op het verkoopproces.

Het creëren van inzicht en overzicht is het eerste doel van de beschrijving van de bedrijfsvoering en de Administratieve Organisatie.
De organisatie, bedrijfsleiding én medewerkers zien daardoor scherp hoe de processen, waar ze in werken, nu werkelijk lopen én ook op welke punten verbetering mogelijk en nodig is.

Dat vraagt niet alleen inzicht in processen, maar ook om vertrouwen van de mensen in de organisatie om hun inzichten en ervaringen te delen.
Het is belangrijk om helder te krijgen om of processen goed lopen en op welke punten in het proces verbeteringen nodig zijn.

Waarom is dit dan zo belangrijk?

 • Een goede beschrijving van de Administratieve Organisatie geeft inzicht in de processen. De processen vormen immers de kern van de organisatie en bepalen mede de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

 • De organisatie krijgt door het beschrijven van de bedrijfsvoering een bestand – het liefst geautomatiseerd en geïntegreerd in het systeem – waardoor alle medewerkers, ook nieuwe inzicht krijgen in de processen.

  De beschrijving van de bedrijfsvoering kan dan gebruikt worden bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Er zijn uiteraard nog meer redenen waarom je processen vastlegt. Zie hiervoor ook mijn artikelen hierover van april, mei en juni 2016.

Wilt u ook weten hoe u de processen van uw Administratieve Organisatie en bedrijfsvoering kunt beschrijven, vastleggen en daar waar nodig verbeteren?.
Neem dan contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.